Fluitconcours

Privacy

Privacyverklaring Stichting Nationaal Fluitconcours

Belang van privacy:

Voor het organiseren en promoten van onze concoursen maken wij gebruik van gegevens en opnames van onze deelnemers, sponsors en anderen. Een zorgvuldige verwerking en beveiliging van deze gegevens vinden wij van groot belang om de privacy van deelnemers en anderen te waarborgen.
Stichting Nationaal Fluitconcours voldoet aan de bepalingen die in de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) genoemd zijn. Dit betekent onder andere dat wij:

 • In deze privacyverklaring vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Deelnemers (of ouders/verzorgers) om toestemming vragen voor het gebruik van persoonsgegevens;
 • Gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk mag;
 • Betrokkenen de gelegenheid bieden gegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen voor zover dit niet in strijd is met de wet.

Toepassingsgebieden:

Stichting Nationaal Fluitconcours organiseert 4 verschillende concoursen die verzameld zijn op de website www.fluitconcours.nl:

Deze privacyverklaring is van toepassing op álle onderdelen.

Analyse en beveiliging van de websites:

Bezoeken aan onze websites worden geanalyseerd met behulp van google analytics. Op deze manier brengen we onze doelgroepen per land in kaart. Dat geldt ook voor het analyseren van de interesse in de diverse onderdelen van onze websites.

Het beveiligingscertificaat van onze websites maakt een veilige uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk.  

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens:

Om deel te kunnen nemen aan onze fluitconcoursen hebben we van deelnemers een aantal persoonsgegevens nodig waaronder:

 • Naam, adres, mailadres en telefoonnummer;
 • Bij minderjarigheid: de contactgegevens van de ouders of verzorgers;
 • Nationaliteit, geslacht, geboortedatum en aantal jaren speelervaring;
 • Gegevens van de opleiding waaronder de naam en het mailadres van de docent.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • Het versturen van alle benodigde informatie voor deelname aan de concoursen;
 • Het versturen van algemene digitale mailings;
 • Het versturen van online evaluaties;
 • Analyse van de resultaten van de concoursen.

Beeld- en geluidsopnames:

Bij de aanmelding wordt aan de deelnemers (bij minderjarigheid aan de ouders of verzorgers) gevraagd of wij (Stichting Nationaal Fluitconcours) beeld- en geluidsopnames mogen maken voor promotie doeleinden. Dit materiaal wordt gebruikt voor drukwerk, op onze websites en onze sociale media kanalen (youtube, facebook, twitter en instagram).

Prijswinnaars volgen wij op sociale media met als doel hen via het delen van berichten extra te promoten.

Voor radio- en televisieoptredens vragen wij deelnemers om expliciete toestemming voor zover de opnames niet in het publieke domein plaatsvinden.

Bewaartermijn en social media:

Alle gegevens van deelnemers worden opgeslagen op beveiligde (cloud)servers. Na 5 jaar worden de meeste gegevens (persoonsgegevens en beeld- en geluidsopnames) vernietigd. Dit geldt niet voor contactgegevens en materiaal van prijswinnaars.

Beeld- en geluidsmateriaal dat gepubliceerd en gedeeld is via social media is publiek bezit geworden. Stichting Nationaal Fluitconcours aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel misbruik van dit materiaal.

Wanneer je via onze website op onze social media kanalen klikt, dan is het technisch mogelijk dat je websitebezoek ook bekend is bij deze social media.

Wij vragen deelnemers geen beeld- en geluidsmateriaal van andere deelnemers te publiceren en bij publicatie van eigen opnames zorgvuldig om te gaan met het vermelden van namen en organisaties.  

Gegevens inzien en aanpassen:

Deelnemers hebben het recht op inzage van de verzamelde gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan ingediend worden via info@fluitconcours.nl. Ter verificatie van de identiteit van de afzender, vragen wij om een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. De pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) moeten ter bescherming van de privacy onherkenbaar gemaakt zijn.

Verstrekking van gegevens aan derden:

Wij verstrekken gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alleen bestuursleden hebben toegang tot de gegevens van deelnemers.

Een eventueel datalek zal door het bestuur gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en wijzigingen:

Vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring ontvangen we graag via info@fluitconcours.nl.

Stichting Nationaal Fluitconcours behoudt zich het recht voor om bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze versie is vastgesteld op 26 juli 2019.


  flyer students 2024 flyer young talents 2024